اخلاق فضای مجازی

فهرست مطلب

مقدمه

فضای مجازی یکی از محیط‌های بسیار گسترده است که مراکز و موسسات گوناگون و میلیون ها انسان در حال فعالیت در آن هستند. فعالیت در این فضا همانند هر پدیده دیگر موضوعی برای احکام اخلاقی و فقهی- حقوقی است. از همین روی پرداختن به احکام اخلاقی و فقهی- حقوقی فعالیت‌ها در فضای مجازی می‌تواند گامی مهم برای فعالان در این حوزه باشد و از این رهگذر انطباق و اصلاح اعمال مکلفین در این فضا با آموزه های اسلامی میسور گردد. 

عناوین مترتب بر فعالیت ها در فضای مجازی

برای بررسی و در نهایت صدور حکم فقهی- حقوقی برای هر پدیده ای باید به عناوین مترتب بر آن موضوع توجه داشت. جمله معروف بین فقها که «احکام دائر مدار عناوین است» موید سخن پیش گفته است. بنابراین باید عناوینی که از منظر فقه و حقوق مباح، مستحب، واجب، حرام و ممنوع و جرم محسوب می شوند را باید اصطیاد کرد و سپس ملاحظه کرد اگر فعالیت در فضای مجازی منتسب به هر یک از این عناوین شود طبیعتا حکم فقهی حقوقی آن نیز جاری و ساری می گردد. ما در ادامه به بیان این عناوین و احکام مربوط به هریک می پردازیم.