راهنمای نویسندگان مقالات

١) مقاله باید شامل قسمت‌هاي زیر باشد:

عنوان، چکیده و کلیدواژگان، مقدمه یا طرح  موضوع، بدنه اصلی مقاله، نتیجه‌‌گیری، فهرست منابع.

٢) تنها مقاله‌هایي قابل بررسي است که قبلاً منتشر نشده باشد، و نویسنده متعهد به نشر آن‌ در جاي دیگر نباشد.

٣) مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي بر عهده نویسنده مسئول است.

٤) حق رد یا قبول مقاله‌ها براي دبیرخانه کنفرانس محفوظ است؛ البته دبیرخانه موظف است ظرف حداکثر یک ماه (30 روز) به نویسنده مسئول مقالات ارسالی، آخرین وضعیت مقاله را گزارش دهد.

5) حجم مقاله حداقل 8 صفحه و حداکثر 25 صفحه 250 کلمه‌ای خواهد بود.

6) جهت نوشتن مقاله فارسی، از فونت 13، و خط (B Lotus) استفاده شود.

ü برای نوشتن مقاله به زبان عربی از فونت 13 و خط (Taher) استفاده شود و جهت نوشتن مقاله به زبان انگلیسی، از فونت 14 و خط (Times New Roman) استفاده می‌شود.

9) فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:

ü کتاب: نام خانوادگی، نام.، (سال نشر)، عنوان (Bold)، نام مترجم یا مصحح، چاپ، محل نشر: نام ناشر.

ü مقاله: نام خانوادگی، نام.، عنوان، نشریه (Bold)، دوره، شماره، مجموع صفحات: (سال نشر).

١0) درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام مؤلف، سال نشر: صفحه) آورده شود.

١1) ارجاعات هر صفحه، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و... در پاورقی همان صفحه آورده شود.

١2) نویسنده لازم است به همراه ارسال مقاله نام و نام خانوادگي و رتبه علمي خود را ارسال نماید.

ü با توجه به چند زبانه بودن کنفرانس، پژوهشگران محترم می‌توانند مقالات خود را به زبان­های: فارسی، عربی و انگلیسی به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

١3) کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه های علمی نمایه و در مجموعه مقالات کنفرانس به چاپ خواهند رسید.