آیت الله دکتر سید علی حسینی
آیت الله دکتر سید علی حسینی هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر جهانسوز
دکتر جهانسوز استاد دانشگاه تهران