خشم و آثار آن

فهرست مطلب

مقدمه

همه انسانها کم و بیش حالت روحی خشم را می شناسند و در زندگی بارها آن را تجربه کرده‌اند. روان شناسان خشم را نوعی هیجان روحی می‌دانند که معمولا بر اثر واکنش شخص نسبت به رفتار ناپسند و ناشایست دیگران خود را نشان می‌دهد. خشم گاهی یک رنجش خاطر و ناراحتی آنی و زود گذر است و گاهی یک عصبانیت تمام عیار که ممکن است ریشه های آن تا سال ها در زمینه روابط انسانی به عنوان کینه باقی بماند.