خشم و آثار آن - چکیده

فهرست مطلب


پرخاشگری و عکس‌العمل تند و خشن حالتی غریزی است که اکثر ما هنگامی که خشمگین می‌شویم از خود بروز می‌دهیم. خشم عکس‌العمل طبیعی در برابر تهدید خطر و ... است که به ما اجازه می‌دهد که در شرایط بحرانی از خود دفاع کنیم. بنابراین عصبانیت و خشم برای بقا و پایداری انسانها ضروری و اجتناب ناپذیر است.
«حلم» از فضائل عالی انسانی است که ناشی از تعدیل هیجانات و مقاومت در برابر انگیزه‌های محرک است و یکی از علامات بارز رشد مغزی و روانی انسانی است. مقاومت و خویشتن داری در برابر عوامل هجان انگیز که از فرو نشاندن غلیان حس انتقام جویی سرچشمه می‌گیرد نشان دهنده ظرفیت روان در مقابل علل و انگیزه‌هایی است که مغزها و ارواح سبک را به نوسان و اضطراب در می‌آورد. این فضیلت بزرگ منشا صبر و شکیبایی در مجرای رویدادهاست و از نظر ارزش کمتر فضیلتی به درجه آن می‌رسد.
برای معالجه اساسی غضب نیز باید ریشه‌های غضب را جستجو و با آن مبارزه کرد. گاهی عجب، افتخار، تکبر، لجاجت، مزاح و غیره ریشه غضب است.