اخلاق و مسئولیت های کارگزاران(1)

فهرست مطلب

چکیده

سياست در انديشه اميرالمؤمنين على(ع) به مفهوم هدايت و رهبرى است. سياست، تدبيرامور و فراهم كردن زمينه‏هاى لازم براى اصلاح مردم با هدايت ايشان در جهت بسامانى و خوشبختى اين‏جهانى و نجات و سعادت آن‏جهانى است.

از منظر امام علی(ع) آگاهى بخشى؛ پاسداشت آزادى؛ دادگسترى؛ امنيت‏سازى؛ بهبود مادى؛ حقوق‏گرايى؛ اصلاح فرهنگى اهداف سیاست اسلامی هستند و رشد و تعالى فرد و جامعه دانست غایت سیاست ورزی می‌باشند.