ترویج صلح با آموزش رواداری در حقوق بین الملل

دکتر مهشید بشیری موسوی[1]

چکیده

انسان از سویی، موجودي اجتماعی است و زندگي در كنار ديگر انسانها، از نيازهـاي ذاتي اوست و از سوي ديگر، وجود تفاوت­ها و اختلافات نژادی، زباني، قومي، مذهبي، ... تهديدكنندة اين نياز اساسي، به شمار مي رود. در طـول تاريخ، وجـود انـواع جنگ­هاي نژادی و قومی و... گوياي اين واقعيـت تلـخ اسـت كـه در صـورت نارواداری، سایه شوم جنگ بر سر جوامع انسانی سنگینی می­کند. یکی از راه­های اجتناب از ايـن وضعيت، گسترش دامنة رواداری بين آنها اسـت. به این مفهوم که به منظور همزیستی مسالمت آمیزِ افراد بشر که در دیدگاه­ها­، عقاید، اعتقادات و سایر ویژگی­هاي خود، متفاوت هستند؛ فرمول متمدنانه­ای استفاده شود که آن فرمول، "رواداری" است. به گونه­ای که انسان­ها آن­را در کلیه مناسبات و مراودات اجتماعی خود، به­کار گیرند. مطابق با اسناد بین­المللی و کوشش­های سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن از جملۀ ونسکو  یکی از بهترین روشهای مبارزه با جنگ و خشونت، آموزش رواداری و صلح از راه نظام تعلیم و تربیت است. آمـوزش رواداري، مـؤثرترین وسـیله در راسـتاي مبـارزه بـا مظاهر نارواداري و به تبع آن، ارتقاء حقوق بشر و آزادي­هاي اساسی است. از آنجایی که هدف غایی و نهایی از اعمال و پیاده سازي رواداري، جـایگزینی فرهنـگ صـلح بـا فرهنگ جنگ می­باشد؛ آموزش رواداري نیز باید بر این هدف، معطـوف باشـد. در ایـن راسـتا، آموزش بایـد در بطـن و مـتن خـود، حـاوي اصـول و ارزش­هـاي روادارانـه باشـد. از این­رو ضـرورت تعبیـه اصـول بارورکننـده رواداري و ارزش­هاي روادارانه در محتواي دروس و برنامه­هاي آموزشی، از همان ابتدای کودکی توصیه می­شود. بر این اساس، آموزش رواداري، مؤثرترین ابزار به منظور دستیابی به فرهنگ صلح می­باشد.

کلید واژه: آموزش، صلح، رواداری، تساهل، خشونت، افراط­گرایی

 

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید استادیار دانشگاه پیام نور واحد دوبی