مجازات جرائم سایبری در قانون ایران

نسیم رحیق اغصان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده
محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی‌است که اخیراً از سوی جرم‌شناسان و حقوق‌دانان، مورد توجه قرار گرفته و هم‌زمان با خلق این محیط و گسترش شبکه‌های بین‌المللی و ارتباطات ماهواره‌ای، نسل سوم جرائم کامپیوتری، تحت عنوان جرائم سایبری( مجازی ) یا جرائم در محیط سایبر، شکل گرفته است. به این ترتیب جرائم اینترنتی را می‌توان مکمل جرائم کامپیوتری دانست. بخصوص اینکه جرائم نسل سوم کامپیوتری که به جرائم در محیط مجازی معروف است، غالباً از طریق این شبکه جهانی به وقوع می‌پیوند. بر همین اساس قانونگذار ایران، در قانون جرائم رایانه‌ای، بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً مورد توجه قرار داده است تا در حدّ امكان، بستر يك سياست جنايي مشاركتي و فراگير را براي مقابله با جرائم اینترنتی، فراهم نمايد.
کلید‌واژه: جرائم سایبری، جرائم رایانه‌ای، جرائم اینترنتی، قوانین مجازات رایانه‌ای