تأثیر سازمان های غیردولتی بین المللی بر نقش ورزش در ایجاد صلح جهانی

هادی شرفی، دانشجوي مقطع دكتري روابط بين الملل،

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل خليج فارس– خرمشهر

چکیده

صلح، مفروضۀ اصلی به وجود آمدن رشتۀ روابط بین­الملل بوده است. از ایجاد کرسی روابط بین­الملل، قضیۀ صلح وکنترل جنگ، یکی از دلایل اصلی بحث و مجادلات نظری و عملی در جهان، بوده است. تاکنون تئوری­های زیادی در جهت ایجاد صلح و بر قراری امنیّت جهانی در عرصۀ مطالعاتی روابط بین­الملل، به وجود آمده است. از مهم­ترین تحوّلات روی داده در این زمینه، کار با ورود بازیگران جدید در عرصۀ جهانی بود، با ورود سازمان­های بین­المللی دولتی و تأثیرگذاری آنان در عرصۀ بین­الملل، سازمان­های  بین­المللی غیردولتی نیز با اعتراف، نقش پررنگ­تری در عرصۀ بین الملل ایفا کرده و جایگاه مناسبی را در حقوق بین­الملل به خود، اختصاص داده است. حرکت این سازمان­ها به سوی اهداف حقوق بین­الملل است که همان صلح جهانی و ساختن دنیایی بهتر است. دیپلماسی ورزش به عنوان ابزاري کارآمد و قابل انعطاف در سیاست خـارجی، زمینـه­سـاز ارتقـاءِ روابـط دولـت­هـا و بـه تبـع آن، افـزایش تفـاهم میـان ملّـت­هـا و ایجـاد صـلح و ثبـات بین­المللی است. امروزه با ناکارآمدي راه­کارها­ي نظامی در حلِّ مناقشه­هـا و منازعـات جهـانی و برقراري امنیّت بین­المللی، نیاز بـه اسـتفاده از ایـن پدیـده بـه عنـوان راه حلّـی بنیـادین در میـان دولت­ها بیش از پیش، احساس می­شود. ورزش، می­توانـد نماینـدگان همـۀ کشـورهاي جهـان را وراي تفاوت­هاي آشکار آنها در زبان، رنگ، نژاد، ایدئولوژي، فرهنگ و... در کنـار یکـدیگر، قرار داده و صحنه­هاي شورانگیز انسانی را بیافریند. سیاست­هاي توسعه­اي راهبردي که در ارتباط با فدراسیون­هاي ورزشـی، سـازمان­هـاي دولتـی بـین المللـی و ملّی اسـت؛ بررسـی کـارکرد صـلح، توسـعه و ورزش، نیروهـاي ایدئولوژیک را به نمایش می­گذارند که از این طریق به بحث­هـا و دسـتورالعمل­هـاي سیاسی، شکل می­دهد. در این پژوهش از روش کتابخانه­ای، مبتنی بر فیش برداری از منابع مکتوب و اینترنتی، استفاده گردیده است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی تحلیل محتوا است که با استخراج مفاهیم مـرتبط بـا صـلح و ورزش بین­الملل، به دست آمد. در این جا این سوال مطرح می­شود که سازمان­های غیر دولتی بین­المللی با به­کارگیری دیپلماسی ورزشی، چه تأثیری در صلح جهانی و امنیّت بین­المللی داشته است به همین علّت در این پژوهش سعی می­شود تا با استفاده از روی­کرد نهادگرایی به این موضوع، پرداخته شود.

واژگان کلیدی: سازمان های غیردولتی بین المللی، ورزش، صلح جهانی.