حقوق بشر در نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی اسلامی

 دکتر علی محسنی

عباس سیاحت اسفندیاری

 

چکیده

     این نوشتار، حقوق بشر در نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی اسلامی ر ا تبیین کرده است. اجتماعی شدن سیاست، موجب حضور سیاسی مردم در صحنه می‏شود و مردم را در تکوین حکومت و رهبری سیاست در جامعه، نقش اساسی می‏دهد. این سخن به معنای آن است که سیاست نقش و جهت دلخواه مردم را می‏پذیرد و حکومت نیز مثل ارادۀ مردم است. همچنین حقوق بشر دارای ارزش فطری و طبیعی بوده که تحقق آن جزء آرمان‌های اصیل و بنیادین تمام انبیا، دانشمندان، مصلحان اجتماعی و مبارزان سیاسی شمرده می­شود. حقوقی مانند، حقّ حیات، حقّ امنیّت، حقّ آزادی، حقّ اشتغال، حقّ آموزش، حقّ بهداشت، حقّ برابری در پیشگاه قانون، حقّ دسترسی به محاکم و محاکمه عادلانه، حقّ تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی؛ حقّ برخورداری از فرصت‌ها و امکانات ملّی، از مصادیق بارز حقوق بشری، محسوب می‌گردد. حقوق بشر و دموکراسی، دو مورد از مهمترین مفاهیم چالش برانگیز و بحث آفرین در نظام اندیشۀ سیاسی و حقوق معاصر هستند که امروزه، اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته‌اند. لذا روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری، اطلاعات توصیفی–تحلیلی می‌باشد.

واژگان کلیدی:

حقوق بشر، نظام سیاسی، دموکراسی اسلامی