کتاب‌نامه - اخلاق کاربردی با تاکید بر نهج البلاغه

قرآن کریم

 1. ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن الحسن، تاریخ دمشقی، بیروت، اعلمی، 1412ق.
 2. ابطری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، بیروت، دارالفکر، ۱۹۸۸ م.
 3. ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۸۶ ق.
 4. ابن ابي‌الحديد، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دارالجيل، المجلد السابع، بي‌تا.
 5. ابن المغازلی، علی بن محمد الشافعی، مناقب الامام امیرالمومنین علی بن ابیطالب، تحقیق محمد باقر بهبودی، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ ق.
 6. ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دار صادر، بی تا.
 7. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی،(1363)،  تحف العقول، محقق و مصحح: غفارى، على اكبر، دوم، قم، جامعه مدرسین.
 8. ابن شهر آشوب، المروی المازندرانی، مناقب این شهرآشوب (مناقب آل ابی طالب)، قم، علامه، بیتا و بیروت، دار الاضواء.
 9. امام علی(ع)،(1414)، نهج البلاغه، گردآوری شریف رضی، نسخه صبحی صالح، قم، هجرت.
 10. امامی، سید محمد حسین (1393)، اخلاق در فضای مجازی: بایسته ها و نبایسته های اخلاقی در فضای مجازی، اصفهان، دارخوین.
 11. امين‌زاده، بهناز، «جهان بيني ديني و محيط زيست درآمدي بر نگرش اسلام به طبيعت»، محيط شناسي، ش 30، 1381، ص 97-107.
 12. انحو بزی، عبد علی بن جمعة العروسی، تفسیر نورالتقلین، تصحیح و تعلیق سید هاشم رسولی محلاتی، قم ، المطبعة العلمية، بیتا
 13. انصاري، باقر(1386)؛ حقوق حريم خصوصي، تهران، نشر سمت.
 14. انیس ابراهیم، المعجم الوسیط، تهران، دفتر نشر فرهنگ، 1412ق.
 15. بابایی، علی اکبر، مکاتب تفسیر، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه،1381ش.
 16. بای، حسینعلی و پورقهرمانی، بابک (1388)(الف)، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 17. بای، حسینعلی؛ (ب)، «بررسي فقهي و حقوقی هرزه نگاري در فضاي مجازي»، حقوق اسلامی، ش23، ص97-125.
 18. بحرانی، سید هاشم، غایه المرام، بیروت، تاریخ العربی، 1422ق.
 19. بحراني، ابن ميثم، شرح نهج البلاغه، بحرين، مكتبة فخراوي، بي‌تا.
 20. بخاری، صحیح البخاری (الجامع الصحیح)، بیروت، دارالف گره ۱۴۱۹ ق .
 21. برهانی، سید مجتبی، آشنایی با برخی مباحث در علم کلام، قم، سپهر،1384ش.
 22. بی نا، شایعه درقرآن و روایات، مجله پیام حوزه، بهار 1379، شماره 25.
 23. تاريمرادي، احسان و محمد تقي فخلعي، «مباني و احكام فقهي محيط زيست»، مطالعات اسلامي، ش 71، بهار، 1385، ص 31-66.
 24. تبريزي، مصطفي، ديبائيان، شهرزاد، جعفري، فروغ و ديگران، فرهنگ توصيفي خانواده و خانواده درماني، انتشارات فرا روان چاپ اول، 1385
 25. ترابی، احمد، امام باقر و جلوه های امامت در افق دانش، مشهد، آستان قدس، 1373ش.
 26. ترمذی، سنن ترمذی، بیروت ؛ داراحیاء التراث العربی.
 27. تستری، قاضی نورالله، احقاق الحق و از هاق الباطل، قم، بی جا،
 28. تمیمی آمدی ،عبدالواحد ،تصنیف غررالحکم و دررالکلم ،چاپ اول 1366ش.
 29. تنهایی، جامعه شناسی نظری اسلامی، تهران، سخن گستر،1379ش.
 30. ثقه الاسلامي، عليرضا (1388)؛ چالش‌هاي اخلاقي در عصر اطلاعات؛ جستارهايي در اخلاق اطلاعات، تهران، نشر چاپار.
 31. جباری، محمدرضا، مکتب حدیثی قم، زائر،1384.
 32. جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1376)، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش.
 33. جعفریان، رسول، مقالات تاریخی، قم، الهادی، 1375.
 34. جعفري، محمد تقيّ، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، چ ششم، ج هفتم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1385.
 35. جمعی از نویسندگان، فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)، قم، معروف،1386.
  جوینی خراسانی، فرائد المسطین، بیروت،1980م.
 36. جمعي ازنويسندگان، اخلاق كاربردي، قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي، 1386.
 37. چاپمن، آدري آر، و همكاران، علم و الاهيات، ترجمه ابو الفضل حقيري، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1385.
 38. حاکم نیشابوری، مستدرک علی الصحیحین، بیروت، دارالمعرفه، بیتا.
 39. حجت ارشاد حسینی و مجید وزیری(1392)، «بررسی حکم فقهی و حقوقی افترا و قذف در فضای مجازی»، فقه امامیه، ش سوم، پاییز و زمستان 1392، ص101-123.
 40. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه ، قم، مؤسسة آل البیت،1409.
 41. حرانی، محمد بن حسن، تحف العقول، تهران، اسلامیه،1402ق.
 42. حسکانی نیشابوری، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، بیروت، اعلمی، 1974م.
 43. الحسنی، هاشم معروف، سیرة الائمة الاثنی عشر، بیروت، دارالقلم.
 44. حسینی بحرانی، سید هاشم، تفسیر برهان، بیروت، اعلمی، 1419ق.
 45. حلّـي، حسن بن یوسف (1413) ، قواعد الاحکام، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
 46. خراسـانى، محمد کاظم، (1415)، کفایه الاصول، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
 47. الخزاز القمی، علی بن محمد بن علی، کفایة الاثر فی النص علی /لائمه الانشى عشر، تحقیق سید عبداللطیف حسینی، قم، انتشارات بیداره ۱۴۰۱ ق. ۲۵
 48. خوارزمی، محمد، جامع اسانید ابی حنیفه، حیدرآباد، 1322ق.
 49. خویی، ابوالقاسم، البیان، قم،1418ق.
 50. خـوئى، سید ابوالقاسم ،(1419)، اجود التقریرات، قم، موسسه صاحب الامر(عج).
 51. دامادی، سید محمد، شرح بر مقامات اربعین، دانشگاه تهران، 1375ش.
 52. داودی، محمد، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت(ع)، قم، حوزه و دانشگاه، 1384.
 53. دبیری‌مهر، امیر، «اصول اخلاقی حضور در فضای مجازی»؛ دسترسی:jamejamonline.ir/Newspreview/1927926770148369894)
 54. دشتي، محمد و سيّد كاظم محمدي، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، قم، مشهور، 1380.
 55. الدمشقی، اسماعیل ابن کثیر، مختصر تفسیر ابن کثیر، تحقیق محمدعلى صابونى. بيروت، المكتبة العصرية، ۱۴۲۷ ق.
 56. دمشقی، اسماعیل، تفسیر القران العظیم، بیروت، 1402ق.
 57. الذهبی. شمس الدین محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، بیروت،
 58. ذهبی، شمس الدین، تذکره الحفاظ، بیروت، دارالاضواء، 1412ق.
 59. رضايي، پروانه ، نگاهی به حقوق حیوانات در اخلاق محیط زیست اسلام از منظر نهج‌البلاغه، سال اول، شماره سوم، تابستان 1389، ص 145 ـ 158.
 60. زبیدی، مرتضی، تاج العروس، دارالهدایه،1409ق.
 61. السالوس، علی احمد، عقيدة الامامة عند الشيعة الاثنى عشرية،قاهره، دارالاعتصام، ۱۹۸۷ م.
 62. السان، مصطفی(1393)، حقوق فضای مجازی، تهران، شهر دانش.
 63. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم، دفتر تبلیغات، بیتا.
 64. سـبحانى،جفر،(1382)، تهذیب الاصول، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 65. سمرقندی، نصر، تفسیر السمرقندی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1993م.
 66. سیدسعادتی، فهیمه(1391)؛ هنجارهای اخلاق اسلامی در حریم خصوصی فضای مجازی، تبریز، انتشارات فروغ آزادی.
 67. سیوطی، جلال الدین، الدرالمنثور، بیروت،1993م.
 68. شرف الدین موسوی، عبدالحسین، رهبری امام علی در کتاب و سنت، تهران، بین الملل،1380.
 69. شريف قريشي، باقر، نظام خانواده در اسلام (بررسي مقايسه اي)، مترجم: لطيف راشدي، چاپ دوم، تابستان 1377.
 70. شريفي، احمدحسين، آئين زندگي(اخلاق كاربردي)، تدوين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، مركز برنامه ريزي و تدوين متون درسي، قم، دفتر نشر معارف، 1384.
 71. شهریاری، حمید(1389)، اخلاق فناوری اطلاعات، قم، دانشگاه قم.
 72. شـهيد ثـاني، زین الدین بن علی عاملی، (1413) ، مسالک الافهام، قم، موسسه معارف اسلامی.
 73. شیخ بهایی، بهاءالدین، الاربعین، قم، نوید اسلام، 1373.
 74. شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، نجف، المکتبه الحیدریه؛1966م.
 75. شیخ صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا، بی جا، 1413ق.
 76. شیخ صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه؛ قم، جامعه مدرسین،1405ق.
 77. شیخ صدوق، محمد بن علی، الامالی، قم، موسسة البعثة، ۱۴۱۴ ق،
 78. شیخ صدوق، محمد بن علی، معانی الاخبار، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱ ش.
 79. شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، تصحیح علی اکبر غفاری، بیروت، اعلمی، ۱۹۹۰ م.
 80. شیخ صـدوق، محمد بن علی، ثواب الاعمال، قم، رضی،1386ق.
 81. شیخ طوسی، محمد بن الحسن، کتاب الغیبه، قم، المعارف الاسلامیه، 1411ق.
 82. شیخ مفید، محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، آل البیت، 1413ق.
 83. شیرازی، سلطان الواعظین، شبهای پیشاور، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1364ش.
 84. صدر، سید حسن، تاسیس الشیعه لعلوم اسلام، اعلمی، بی تا.
 85. صفايي حائري، علي (عين.صاد)،تربيت كودك، انتشارات ليله القدر، چاپ اول، تابستان 1386
 86. طالقانی، سید محمود، پرتوي از نهج البلاغه (با نقل منابع و تطبيق با روايات مآخذ ديگر)، ويراستاري محمدمهدي جعفري، گردآوري محمدبن حسين شريف الرضيّ، ترجمه محمود طالقاني، چ دوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374.
 87. طاهري، حبيب الله، درس‌هايي از اخلاق اسلامي، چ يازدهم، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1384.
 88. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین.
 89. طباطبائی، سید محمد حسین، سنن النبی(ص)، تهران، اسلامیه، 1375.
 90. الطبرسی، ابی منصور احمد بن علی، الاحتجاج بیروت، اعلمی
 91. لطبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان؛بیروت ؛ دارالمعرفة، ۱۹۸۶ م.
 92. الطبری، محمد بن جریر، تاریع الطبری، بیروت._
 93. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، بعثت، 141ق.
 94. طوسی ، رجال الطوسی، قم، منشورات رضی، ۱۳۸۰ ق.
 95. الطوسی، محمد بن الحسن، اختیار معرفة الرجال، تحقیق حسن
 96. طوسي، ابوجعفرمحمدبن حسن، تهذيب‌الاحكام، چ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1407ق.
 97. طوسي، خواجه نصير الدين، اخلاق ناصري، قم، انديشه، بي‌تا.
 98. طوسي، محمدبن حسن بن علي، امالي، قم ، انتشارات دارالثقافه، 1414 ق.
 99. طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، تهران، 1353ق.
 100. طیب،سید عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، کتابفروشی اسلام، بی تا.
 101. عابدي سروستاني، احمد و همكاران، «ماهيت و ديدگاه‌هاي اخلاق زيست محيطي با تأكيد بر ديدگاه اسلامي»، اخلاق و علوم و فناوري، سال دوم، ش 1و2، 1386، صص 59-68.
 102. عاملی، سید جعفر مرتضی، اهل البیت فی آیه التطهیر، قم، دفتر تبلیغات، 1379.
 103. عبدالفتاح؛ مراد(بی تا)، المعجم القانونی رباعی اللغه، اسکندریه، مصر.
 104. علم الهدی، سید مرتضی، الامالی، مصر، داراحیاء التراث العربی،1373ق.
 105. علم الهدی، سید مرتضی، الشافی فی الامامه،تهران، موسسه الصادق، 1410ق.
 106. عیاشی، محمد، تفسیر العیاشی، تهران، اسلامیه، 1380ق.
 107. غروی نائینی، تاریخ حدیث شیعه، قم، شیعه شناسی، 1386.
 108. الفتال النیشابوری، محمد، روضه الواعظین، قم، رضی، بیتا.
 109. فتوره چی، محمد مهدی،{بی تا}، «اصول و مرام نامه اخلاقی در فضای مجازی»دسترسی در:.http://isr.ut.ac.ir/?p=442)
 110. فراهیدی، ابی عبدالرحمن، کتاب العین، بیروت، اعلمی، 1408ق.
 111. فیض کاشانی، محسن، الصافی، بیروت، اعلمی، 1982م.
 112. قرشی، سید علی اکبر، قاموس القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1371ش.
 113. قرطبی، محمدبن محمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی،1985م.
 114. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، نجف، مطبعه النجف، 1387ق.
 115. القندوزی الحنفی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، قم، اسوه، ۱۴۱۶ ق.
 116. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، بیروت دارالاضواء، 1413ق.
 117. کلینی، محمد بن یعقوب، فروع الکافی، بیروت دارالاضواء، 1413ق.
 118. کمره ای ،محمد باقر ، تحف العقول ، انتشارات کتابچی ،چاپ ششم ،1376ش.
 119. الکوفی القاضی، محمد بن سلیمان، مناقب الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب، قم، بی جا، ۱۴۱۲ ق.
 120. كار، جان،(1382)، «آثار مضر پورنوگرافی کودک»، مترجم محمد حسن دزیانی، خبرنامه انفورماتیک، ش87.
 121. كركـي، علی بن حسین،( 1408)، جامع المقاصد، قم، موسسه آل البیت(ع).
 122. كلاين، ویکتور بی،(1384)، «تاثیر هرزه نگاری بر بزرگسالان»، سیاحت غرب، ش22.
 123. گلدوزیان، ایرج،(1388)، بایسته های حقوق جزایی(1-2-3)، تهران، نشر میزان.
 124. لغت نامه دهخدا، دسترسی در: http://www.vajehyab.com
 125. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی" ۱۴۰۳ ق .
 126. مجلسی، مرآت العقول، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۰ شی۔
 127. محدثی،جواد،اخلاق معاشرت،قم،بوستان کتاب،چاپ پنجم،اسفند 1382
 128. محقق اردبيلـي، احمد بن محمد (1403) ،مجمع الفائده ، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
 129. محقق ارزگانی، قربانعلی، امامان شیعه از دیدگاه اهل سنت، قم، مجمع جهانی شیعه شناسی، 1386.
 130. محمدي ري شهري ، حكمت نامه كودك، ناشر: دارالحديث، چاپ اول، 1385
 131. محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمه، 15 ج، ناشر: دارالحديث، چاپ اول، 1377
 132. مدرسی طباطبائی، سیدحسین، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه هاشم ایزدپناه، ایالات متحده، داروین، 1374ق.
 133. مشهدی قمی، محمد بن محمد رضا، کنزالدقایق و بحرالغرائب، تهران، موسسه الطبع و النشر، 1991م.
 134. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، تهران، سپهر،1365ش.
 135. مصباح يزدي، محمدتقي، جامي از زلال كوثر، ناشر: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) چاپ سوم، تابستان 1382
 136. مصری، احمد امین، ظهر الاسلام، مصر، بی تا.
 137. مصطفوی، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ ش،
 138. مطهري، مرتضي، انسان كامل، انتشارات صدرا، چاپ بيست و چهارم، فروردين 1380
 139. معارف، مجید، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، تهران، ضریح، 1374.
 140. معرفت، محمد هادی، تفسیر و مفسران، قم، تمهید، 1385.
 141. مغنیه، محمدجواد، الشیعه فی المیزان، بیروت، دالشروق، 1399ق.
 142. مفید، محمد بن نعمان، مصنفات الشیخ المفید، نشر موتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، 1413ق.
 143. مقدس اردبیلی، حدیقه الشیعه، تهران، گلی،1361ش.
 144. مقری الفیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، 1419ق.
 145. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1371.
 146. مكـارم شـيرازى، ناصر(1425)، انوار الاصول، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).
 147. منتظرى، حسینعلی( 1370)، نهایه الاصول؛ قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 148. موحد ابطحی، سید علی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، قم، 1404ق.
 149. مودب، سیدرضا، تاریخ حدیث، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1384.
 150. نجار زادگان، فتح الله، تفسیر تطبیقی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1383.
 151. النجاشی، ابوالعباس احمد بن علی بن العباس، فهرست اسماء مصنفی الشسعة.
 152. نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی،1390، قم، موسسه آموزشی پژوهشی قضا.
 153. النسایی، حافظ ابوعبدالرحمن، سن نسایی، بیروت، صیدا، المکتبه العصریه،1426ق.
 154. نصیری، علی، آشنایی با علوم حدیث، قم، مرکز حدیث حوزه علمیه قم، 1382.
 155. نوری، حاج میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم،آل البیت، 1407.
 156. نهج‌البلاغه، گردآوري محمدبن حسين شريف الرضيّ، ترجمه سيدجعفر شهيدي، چ بيست و يكم، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1380.
 157. النیشابوری، مسلم؛ صحیح مسلم، بیروت، داراحیاء التراث العربی،1420ق.
 158. هاشمی، حسین، (1384)، ارتداد و آزادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 159. هلالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، قم، الهادی، 1373.
 160. الهیثمی، الصواعق المحرقه، بیروت، موسسه الرساله،1417ق.
 161. الهیثمی، مجمع الزواید، بیروت، دارالفکر،1414ق.
 162. یوسفیان، حسن و شریفی، احمد حسین، پژوهشی در عصمت معصومان، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377.