چاپ ششمین کتاب از مجموعه کتاب های مرکز

ششمین کتاب از مجموعه کتابهای مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت در چند روز آینده تقدیم جامعه علمی کشور می شود.
این اثر به ترسیم الگوی خانواده ایده آل از منظر آموزه های اسلامی و با تاکید بر دو حوزه اخلاق و حقوق می پردازد.