هیئت تحریریه

هیئت تحریریه

آیت الله دکتر سید علی حسینی................................................................................................................ دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

حجه الاسلام دکتر محسن قنبری................................................................................................................ استادیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه

حجه الاسلام دکتر محسن ملک افضلی........................................................................................................ دانشیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری................................................................................................................. مدرس گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قم

دکتر علاء الدین ملک اف........................................................................................................................... دانشیاردانشگاه دولتی باکو

دکتر محمد علی حیدری............................................................................................................................ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

دکتر حجت الله ابراهیمیان........................................................................................................................... استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

دکتر علی اکبر محمدزاده........................................................................................................................... مدرس گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

حجه الاسلام دکتر حسین عندلیب................................................................................................................ مدرس دانشگاه خوارزمی

دکتر توفیق اسد اف.................................................................................................................................. استادیار جامعه المصطفی العالمیه

حجه الاسلام دکتر سید مهدی طباطبائی....................................................................................................... مدرس گروه فلسفه و کلام دانشگاه مجازی المصطفی(ص)