حمایت از حقوق اقلیّتها در راستای حفظ صلح

شادی اسکندری

چکیده

صلح، ردای گرانمایه­ای است که از مهم­ترین اهداف در عرصۀ نظام بین­الملل می­باشد و اگرچه روند تکاملی روابط بین الملل درگرو تحقق یافتن صلح واقعی است و در دستۀ مفاهیم مهم و ارزشمندی که بشر همواره آرزوی تحقق آن را داشته، قرار گرفته است و در همین راستا نظریات اندیشمندانی مانند کانت، دربارۀ صلح پایدار، مقبولیّت بیشتری پیدا کرده است و نظریات ضدجنگ و خلع سلاح در قالب اندیشه­های اید­ه­آلیستی که در صددِ کنترل نظام بین­الملل وجهت­دهی به سیاست­ها و رفتار دولت­ها، در راستای رسیدن به صلح همه جانبه، میان کشورها شکل گرفته است؛ اما درمقابل، نظریات واقع­گرایی که نگاه مثبتی به صلح پایدار در روابط بین­الملل ندارند هم با دلایل شهودی و واقع بینانه­تری، پا به عرصۀ رقابت، گذاشته است که با پیدایش بحران­های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ابعاد توجیه پذیریه این دسته از نظریات، در حال افزایش است. بدیهی است معضلاتی همچون بی­عدالتی، تبعیض و نا امنی، زندگی انسان­ها را بیش از پیش تهدید خواهد کرد؛ آن­چنان که شاید معنای صلح را فقط دردایره المعارف­ها بتوان جستجوکرد. از جمله تلاش­ها در حیطۀ اثبات استقلال ذاتیِ صلح در مجامع بین المللی، می­توان به حمایت حقوق بشری از حفظ حقوق اقلیّت­ها در راستای تأمین امنیّت و صلح پرداخت که از دغدغه­های مهم درگفتمان عدالت حقوقی است تا صلح، بستری برای تحقق سایر حقوق بشریّت قرار گیرد.

واژگان کلیدی: حقوق انسانی، حقوق اقلیّت­ها، تبعیض، صلح و امنیّت.