فلسفه و جایگاه صلح در حقوق بشر

پیمان عباسیان، استاد دانشگاه آزاد تبریز

سمانه اسماعیلی، دانشجو دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(واحد خوراسگان)

 

چکیده

صلح، از قديمي­ترين آرمان بشري است و برقراري صلح در جهان، ارتباط مستقیمي با حقوق بشر دارد. از صلح، تعاريف مختلفي به عمل آمده است. يكي از تعاريف رايج آن، اين است كه صلح، معادل با فقدان جنگ است؛ يعني زماني كه جنگ نباشد، صلح است. امّا امروزه با ديد وسیع­تر و همه­جانبه­تري به موضوع، نگريسته مي­شود و آن اين­ است­كه صلح، به معناي فقدان جنگ نیست؛ بلكه صلح، مفهوم گسترده­تري را در بر مي­گیرد كه شامل موارد مختلف از جمله امنیّت اقتصادی، امنیّت زیست محیطی، امنیّت اجتماعی و امنیّت سیاسی و نظامی مي­شود: بنابراین صلح، يك مفهوم چند بُعدي دارد که در تفسیرهای که اخیراً از منشور ملل متّحد به عمل آمده، حقوق بشر، داراي جايگاهی ويژه­ است. در مقدّمه و اصول منشور ملل متّحد، ارتقاء حقوق بشر، احترام به شأن، منزلت وكرامت انساني جزء رسالت اصلي همه دولت­ها، ذكر شده است. بنابراين امروزه نقض حقوق بشر در هر جايي مي­تواند تهديدي براي امنیّت و صلح، تلقي شود.

واژگان کلیدی: فلسفۀ حقوق، صلح، حقوق بشر، حقوق بین­المللی.