ورود دانش پژوهان

لینک کلاس
استاد
عنوان درس
 

استاد رشیدی زاده
امامت و ولایت(1)
 

 
استاد گریوانی
اخلاق و عرفان
 

استاد نیشابوری
رجال و درایه1
 

استاد طباطبایی
فرق شیعه1
 

استاد طباطبایی
زبان انگلیسی عمومی
 

استاد کمیجانی
آداب مناظره
 

استاد سمیعی
عربی
 

- -
پژوهش