کتاب معنا شناسی واژه "زرع" در قرآن کریم

معنا شناسی واژه" زرع" در قرآن کریم

تالیف: سکینه عموزادی، محمود رضایی سراجی

به کوشش: مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت

نام انتشارات: قسیم، قم

شماره شابک: 2-4-97246-600-978

مطالعه کتاب