دوره پیشرفته

یکی از هنرهای استاد بزرگان و اساتید شطرنج تاثیر روانشناسی در مسابقات است که بر هیچ کسی پوشیده نیست
در ادامه این ترم به شما خواهیم آموخت چگونه یک بازی را آنالیز کنید و شما نیز باید بدانید آنالیز بازی خود و دیگران بزرگترین استاد شما خواهد بود تا هم ضعف هایتان را بشناسید و هم در هر بازی بتوانید طرح ها را ببینیدوراین ترم برروی نقاط ضعف وقوت شما بیشتر کار میشود وهمچنین برروی پوزیسیون های مختلف و تعاملی خوبی که بین استاد وشاگرد برقرار میشود تا یک شطرنج باز حرف ای شوید