دوره متوسطه

شما در این ترم می آموزید می توان به ( حرکت بینابینی، انحراف و جلب ، اضافه بار ، آسیاب بادی، قطع ارتباط و … ) اشاره کرد همچنین شما مات های پایه ای و فرم های حمله به شاه را خواهید آموخت مانند (مات با دوفیل ، مات با فیل و اسب ،مات لگال، مات گرکو، مات عربی و آناستیسا و … ) در ادامه مباحثی چون شروع بازی، آخربازی و …. را به صورت کامل بررسی می کنیم .