نشست علمی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی

فرم ثبت نام نشست علمی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی
بنیاد بین المللی نظریه پردازان

نکته:
هزینه دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در نشست ارائه می شود .
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

لطفا سطح تحصیلی خود را مشخص نمایید.

لطفا شماره موبایل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

هزینه دوره - 1,000,000 ریال

هزینه دوره

0 ریال