صدور مدرک بین المللی DNW برای شرکت کنندگان در دوره های مرکز و نویسندگان مقالات کنفرانس

 صدور مدرک بین المللی DNW برای شرکت کنندگان در دوره های مرکز و نویسندگان مقالات کنفرانس بین المللی صلح پژوهی