نشست علمی چالش‌های سازمان ملل متحد در حفاظت از صلح در دهکده جهانی

فرم ثبت نام نشست علمی چالش‌های سازمان ملل متحد در حفاظت از صلح در دهکده جهانی
بنیاد بین المللی نظریه پردازان

نکته:
هزینه دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در نشست ارائه می شود .
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

لطفا سطح تحصیلی خود را مشخص نمایید.

لطفا شماره موبایل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

هزینه دوره

0 ریال