اسراف

فهرست مطلب

مقدمه

«اسراف» در مباحث اخلاقی از موضوعات بسیار با اهمیت تلقی می‌شود. اسراف در اسلام علاوه بر این که یکی از گناهان بزرگ به حساب می‌آید، بلای خانمان سوز بزرگی است که موجب محرومیت انسانهای بی‌گناه در ابعاد مختلف می‌گردد.