امانت و امانت داری

فهرست مطلب

مقدمه

اعتماد متقابل بین افراد یک جمع و جامعه از مهمترین اصول هم زیستی بین افراد است.

ارزش و اهمیت امانت در قرآن و احادیث معصومین و سفارش به ادای درست آن ، بر کسی پوشیده نیست. امام علی(ع) درمورد امانت در یک جملة کوتاه امانت دار بودن را در کنار ايمان قرار می‌دهد و می فرماید:

«ایمان ندارد كسى كه امانتدار نيست».[1]

حضرت در کلامی دیگر می‌فرماید:

«كسى كه به امانت دارى عمل كند ديانت خود را كامل كرده است».[2]

 

[1] - غررالحکم ، باب امانت.

[2] - همان.