تحلیل تطبیقی مبانی اخلاقی انجیل یوحنا با قرآن کریم - فهرست منابع

فهرست مطلب

 1. قرآن کریم
 2. ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ ق، لسان‏العرب، بیروت‏: دار صادر، چاپ سوم.
 3. خواجه بمی، محمد حسین، 1386 ش، کاوشی در گوهر ایمان، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال سوم، شماره 10.
 4. دستغیب، عبدالحسین، بی‌تا، گناهان کبیره، تهران: انتشارات جهان، چاپ ششم.
 5. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، 1364 ش، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: محمد حسین گیلانی، تهران: مکتبة المرتضویه.
 6. زبیدی، محمد بن مرتضی، 1414 ق، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر.
 7. طباطبائی، سید محمد حسین، 1364 ش، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 8. طریحی، حسن، 1375 ش، مجمع البحرین، تهران: نشر مرتضوی.
 9. فراهیدی، خلیل بن احمد، 1409 ق، کتاب العین، قم: نشر هجرت.
 10. قرشی، علی اکبر، 1387 ش، قاموس قرآن، قم: دارالکتب الاسلامیه.
 11. کتاب مقدس، 1987 م، انجمن کتاب مقدس ایران.
 12. کلینی، یعقوب، 1365 ش، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
 13. مجلسی، محمد باقر، 1403 ق، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 14. محمدی ری شهری، محمد، 1362 ش، میزان الحکمه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
 15. نراقی، ملا محمد مهدی، 1312 ش، جامع السعادات، تهران: نشر مجتبوی.