تحلیل تطبیقی مبانی اخلاقی انجیل یوحنا با قرآن کریم - مقدمه

فهرست مطلب

ترویج صحیح آداب مذهبی و حل مشكلات جامعه، نیازمند شناخت مبانی و شیوه‌های اخلاقی مطرح‌شده از سوی خداوند است و منابع دینی بهترین مرجع در این زمینه می‌باشد. اصول و مبانی تربیت اخلاقی، به‌گونه‌ای در قرآن كریم مطرح‌شده است كه می‌تواند عرصه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی را سامان بخشد و راه‌‌گشای تمامی این مسائل باشد؛ و این اصول با گستره‌ای محدودتر در انجیل یوحنا دیده می‌شود. این مقاله بر آن است تا بررسی مقایسه‌ای هرچند فشرده و گذرا، میان انجیل یوحنا و قرآن کریم داشته باشد؛ با این امید كه شناخت نقاط همسو و مشترك این دو کتاب، به الفت و هم‌گرایی دین‌داران در ساختن جامعه برتر دینی، اخلاقی و انسانی یاری رساند و به اعتلای اخلاق و انسانیت در جامعه بشری منجر شود. این مقاله براساس دو روش گردآوری و تطبیق و تحلیل انجام‌شده است. ابتدا تمام مبانی اخلاقی موجود در انجیل یوحنا گردآوری شده و سپس شواهدی از آن در قرآن آورده شده است و در نهایت مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است.