حکمت شبانی؛ یک راهنمایی ضروری - چیستی حکمت

فهرست مطلب

عموماً حکمت را به عنوان توانایی در انتخابِ درست و تصمیم گیری مناسب، می شناسند. حکمت امری نیست که انسان در بدو تولد آنرا دارا باشد، بلکه در طول زندگی، در خلال اشتباهات و عبرت گرفتن از آنهاست که به دست می آید. غالبا حکمت مانند یک لوح ذهنی تصور می شود که متصف به درکی ژرف و بینشی عمیق شده باشد. در حکمت همیشه داشتن هوش و دانش آکادمیک، ضروری نیست؛ گرچه در اکثر موارد با آن همراه می باشد. در حقیقت می توان حکمت را در میان اشخاصِ نسبتا بی سواد نیز یافت که آنرا از طریق درس گرفتن از تجربه ی خودشان، پرورش داده اند. شخصی که دارای حکمت باشد، نسبت به موقعیت مورد نظر، دید وسیع تری پیدا می کند؛ دیدی که در آن، فرد بدون از دست دادن بینشِ مخصوص و پیچیدگی های موجود در روابط متقابل، می تواند به آن موقعیت رسیدگی نماید. بدین ترتیب، این حکمت موجب می شود که فرد پیچیدگی آن موقعیت را به عنوان یک واقعیت موجود بپذیرد.

در بازشناخت زندگی، این امر نمایان می شود که روابط بین انسان ها و اشیاء، همیشه اینگونه نیست که ضرورتاً با یک نوع آشفتگی و بی نظمی در آن روبرو باشد. کتب مقدس به مثابه متون حکمت شناخته می شوند؛ کتاب یعقوب، ضرب المثل ها، کتب جوامع که می توانند منبعی، هم برای توسعه حکمت فردی و هم برای بسط حکمت شبانی باشند. بدلیل اینکه به نظر می رسد این کتب به روابط انسانی بیشتر از رابطه خدا و انسان پرداخته باشند، بسیاری از افراد، کمتر به این کتب مراجعه کرده اند. در این کتب کمتر در مورد خدا صحبت شده و بیشتر زبانی به کار رفته است که به طور مشخص، مذهبی نیست. بنابراین در نگاه نخست، این کتب در مقایسه با سایر کتب مقدس، کمتر الهام بخش به نظر می رسند.

از لحاظ الاهیاتی، اینگونه به نظر می رسد که ادبیات حکمت در کتاب مقدس بیشتر متمرکز بر آفرینش است نه رستگاری. پژوهشگر عهد عتیق، کارول نیوسام، ادبیات حکمت را اینگونه توصیف می کند؛ «تاییدی بر فعالیت خلاقانه خدا که توسط نظم و ترتیب و اعتماد بر جهان حاصل می شود». عقل بشر در تلاش است تا با داشتن بینشی از این جهان، زندگی موفقیت آمیز و هماهنگی داشته باشد. حکمت کتاب مقدس، مهر تاییدی بر خیر بودن آفرینش می زند و براین باور است که ضرورتا داشتن زندگی خوب از لحاظ مادی، در تضاد با زندگی نیکو در فضای اخلاقی نیست. ماهیت اینگونه حکمت، برای پررنگ کردن رابطه بین اعمال یک فرد و عواقب آنها بر خود و دیگران می باشد. ارتباط حکمت با آفرینش زندگی نیکو در خانواده، در اجتماع محلی و همچنین در جامعه بزرگتر امری مسلم است. با فرض اینکه ارتباط انسان با خدا یک بخش از این نگرانی_ هاست؛ (چه خدا در موردش صحبت کرده باشد و چه نکرده باشد) مراقبت شبانی نیز شامل این دغدغه های عملی انسان می شود.

به هر حال، اینکه این کتب، هدایت گریِ مهمی برای مراقبت شبانی ارائه می کنند، حکایت از انسانی بودن شدید آنها دارد. ادبیات حکمت در کتاب مقدس می تواند به شبانان یادآوری کند که اینگونه نیست که در اغلب موارد، مراقبت شبانی با انسانهایی روبرو شود که از مشکلات عملی و هرروزشان بیشتر از خدا صحبت می کنند. برخلاف دیگر بخش ها که در برگیرنده تعلیم و موعظه در مورد خدا و دین هستند، آنچه که برای مراقبت شبانی ضروری است، انس و آرامش با زبان متداول و عرفی می باشد. شباهت ادبیات حکمت در کتاب مقدس با مراقبت شبانی در این است که هر دو بیشتر وقت خود را صرف این می کنند که نشان دهند چگونه اشیاء در زندگی روزمره جهان موجود هستند. حکمت در مراقبت شبانی شامل یادگیری برای بحث جدی در مورد زندگی، همراه یا بدون گفتگوی همیشگی در مورد خدا می باشد.