نقش دین در هویت انسانی - فهرست منابع

فهرست مطلب

 1. قرآن کریم
 2. نهج البلاغه
 3. ادیب زاده، نسترن (1383)، ابعاد روان‌شناسی هویت فرهنگی، مبانی نظری هویت و بحران هویت؛ به کوشش علی‌اکبر علیخانی: تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی
 4. صوفی، محمد رشید (1385) هویت‌های جدید واقعی و مجازی، مطالعه کاربران اینترنتی دانشجو با جنسیت و قومیت متفاوت. مجله الکترونیکی گلوبال مد یا ژورنال؛ پاییز 85
 5. عاملی، سعید رضا (1384) دو جهانی‌شدن‌ها و آینده هویت‌هایهم‌زمان، هویت ملی و جهانی‌شدنتهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
 6. الطایی، علی (1378) بحران هویت قومی در ایران، تهران: شادگان.
 7. ابن منظور (1408) لسان العرب، بیروت، دارصادر.
 8. جوادی آملی، عبدالله (1372) شریعت در آینه معرفت، قم، مرکز نشر فرهنگی رجا، چاپ اول
 9. مصباح یزدی، محمد تقی (1377) آموزش عقاید، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل
 10. ذاکر، صدیقه، حکمت مینوی، تابستان 1384- شماره 28
 11. فرانکل، ویکتور (1368) انسان در جستجوی معنی، ترجمه: نهضت صالحیان ومهین میلانی، بی‌جا، شرکت نشر و پخش ویس، چاپ چهارم.
 12. احمدی، بابک، هایه گرو پرش‌های بنیادین، تهران، نشر مرکز، 1382.
 13. مطهری، مرتضی مجموعه آثار، جلد دوم، تهران، نشر صدرا، چاپ سوم، 1372.
 14. نصری، عبدالله، انتظار از دین (بررسی دیدگاه‌های در دین‌شناسی معاصر)، ناشر: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379.
 15. طباطبائی، محمدحسین، المیزان، جلد یازده، ترجمه سید محمدباقر همدانی.
 16. مطهری، مرتضی، انسان کامل، ناشر: انتشارات صدرا، چاپ پنجاهم، 1390.