نقش دین در هویت انسانی - نتیجه‌گیری

فهرست مطلب

پیش از این بیان شد مراد از هویت انسانی یعنی آنچه که از انسان انتظار می‌رود ویژگی‌های خاص انسانی می‌باشد و وجه ممیز انسان‌ها با سایر موجودات است و مقصود از دین در این پژوهش، ادیان الهی و آسمانی است که با دستورات عبادی و اخلاقی می‌تواند نقش بسیار سازنده و رشددهنده در هویت انسانی داشته باشد.

متفکرین مسلمان و غیرمسلمان اذعان دارند که دین نقش تربیتی و سازنده دارد و می‌تواند انسان را از بیماری روحی و روانی و تشویش ذهنی و به اصطلاح امروزی از «بحران هویت» نجات دهد.

در این تحقیق با آوردن نظریات بزرگان و متفکرین در حوزه نشان داده شد که چگونه احکام و دستورات اخلاقی اثر مستقیم در تزکیه نفس و هویت‌یابی انسان دارد، موجب به فعلیت رسیدن و شکوفا شدن استعدادهای انسانی می گردد.