نقش دین در هویت انسانی - مقدمه

فهرست مطلب

در طول تاریخ بشر، دین به‌عنوان عنصر مهم و اصلی در شکل‌گیری هویت انسانی، نقش حیاتی و بنیادی داشته است. مسئله هویت از زوایای مختلف در حوزه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است و ابعاد و سطوح هویت، توسط دانشمندان بازشناخته شده است. هویت انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که هویت انسانی چیزی جز فهم انسانی، فضایل اخلاقی و عواطف انسانی نیست. همین ویژگی‌ها وجه ممیز انسان یا سایر حیوانات است و اینکه تأثیر و نقش دین در ویژگی‌ها، بیانگر اهمیت بالای موضوع تحقیق است.

در این پژوهش سعی در آوردن نظریات و دیدگاه‌های متفکرین بزرگ در زمینه اهمیت دین در رشد انسانیت انسان و هویت انسانی، شده است. مسائلی که ذهن پژوهنده را مشغول خودش کرده بود، این است که: موضع دین در قبال هویت انسانی چیست؟ و اینکه آیا صرفاً به ظاهر احکام و دستورات عبادی و اخلاقی دین توجه داشت و یا اینکه دین با همین احکام و دستورات عبادی می‌خواهد هویت واقعی انسانی باز شناخته و رشد یابد.