نقش دین در هویت انسانی

فهرست مطلب

داوود مرادی [1]

چکیده

در دنیای مدرنیته، گمشده اصلی انسان، ماهیت انسانی است. دست‌نیافتن انسان‌ها به هویت اصلی خود در دنیای مدرنیته، زمینه بروز و ظهور مشکلات اخلاقی و آشفتگی ذهنی و روانی او شده است.

در این تحقیق ضمن بازشناختن هویت انسانی با سایر هویت‌ها، به تعریف هویت انسانی پرداخته و کارکرد دین در هویت انسانی مورد توجه قرار گرفته است. دین مورد بحث در این تحقیق، ادیان الهی و آسمانی است که با دستورات معنوی‌ و احکام عبادی خود در شکل‌گیری هویت واقعی انسان نقش اساسی و بنیادی دارد و در این پژوهش آراء و نظرات متفکران بزرگ را در چگونگی تأثیر و نقش دین در هویت انسانی به‌منزله مؤید و مثبت مدعای تحقیق مورد ملاحظه قرار دادیم.

 

واژگان کلیدی: ادیان الهی، حقیقت انسانی، دین، طبیعت انسانی، نقش دین، هویت انسانی، هویت

 [1]  فوق لیسانس فلسفه و کلام اسلامی