إفشاء اسرار و مجازات آن از دید فقهای مذاهب اسلامی ‌و حقوق افغانستان و ایران

سید ابوبکر برهانی
دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی


چکیده
حریم خصوصی، یکی از مهم‌ترین ارزش‌هایی است که در بسیاری از کشورها موضوع حمایت کیفری قانونگذاران از طریق جرم‌انگاری نقض آن و تعیین مجازات برای این نقض قرار‌گرفته است. جرم إفشاء اسرار افراد از سوی کسانی که به سبب شغل یا حرفه یا موقعیت خود، محرم اسرار مردم قرار می‌گیرند، یکی از جرائم ضدحریم خصوصی است. این جرم هم در ایران و هم در افغانستان در قوانین جزایی پیش بینی و با مجازات روبرو شده‌است. با این حال، قانونگذار کیفری افغان، برخی مصادیق اضافه بر حقوق ایران را در زمره جرم إفشاء اسرار حرفه‌ای قرار داده‌است. فارغ از رویکرد حقوقی، إفشاء اسرار در فقه اسلامی‌و در میان فقهای اهل سنت و امامیه نیز گناهی بزرگ و مستوجب عقوبت قلمداد و معرفی شده‌است. در پژوهش حاضر، رویکرد فقه اسلامی(اهل سنت و امامیه)، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری افغانستان را در باب جرم إفشاء اسرار بررسی کرده‌ایم.
کلیدواژگان: إفشاء اسرار حرفه‌ای، حقوق کیفری ایران، حقوق جزای افغانستان، مذاهب اسلامی، حریم خصوصی.