هویّت های ملّی و مذهبی ایرانیان و موضوع صلح جهانی

احمد رمضانی

فریده امیرفرهنگی

 

چکیده

از نظر نویسندگان مقالۀ حاضر، ایجاد روابط مناسب با سایر ملل، به عنوان یکی از ارکان صلح در روابط بین الملل بسیاری از کشورها با ایرانیان و به­دلیل غنای ملّی و مذهبی این مردم، کار آسانی است. با این حال، این موضوع که ایرانیان در سطح بین الملل و به­دلیل ایران هراسیِ تبلیغ شده از سوی رسانه‌های عمدتاً غربی در سال‌های اخیر که آمیخته با داستان سازی‌ها، مبالغه‌ها، و تحریف واقعیّت‌ها است، چهره‌ای عمدتاً منفی پیدا کرده اند؛ این پرسش را مطرح می‌کند که به منظور تغییر این دیدگاه‌های منفی به دیدگاه­های مثبت، جهت هموار ساختن راه برای صلح بیشتر، حداقل در منطقۀ خاورمیانه، چه باید کرد؟ مقالۀ حاضر، به بررسی اجمالی هویّت‌های ملّی و مذهبی ایرانیان در طول تاریخ می‌پردازد تا صلح‌طلبی آن­ها را نشان دهد و نگاه جهانیان را نسبت به مردم این سرزمین، بهبود بخشد. مقالۀ پیش­ ِرو پیشنهاد می­کند که ایرانیان با استفاده از رسانه‌های اجتماعی، برای کاهش ایران هراسی، اقدام کنندو گامی به سوی صلح جهانی، بردارند.

واژگان کلیدی: احساسات ضدّ ایرانی،هویّت ملّی، هویّت مذهبی، صلح جهانی، رسانۀ اجتماعی.