هیئت تحریریه

هیئت تحریریه

دکتر جوزف ایلول ......................................................................................................................................... استاد دانشگاه اسقفی سن توماس رم، ایتالیا

دکتر ورونیکا سوبوتکوا ................................................................................................................................ دانشیار دانشگاه بوهه میای غربی، جمهوری چک

دکتر دانیل کریژیک .................................................................................................................................... دانشیار دانشگاه بوهه میای غربی، جمهوری چک

دکتر والنتین ایلیه ........................................................................................................................................... استادیار دانشگاه الاهیات بوخارست، رومانی

دکتر کلارا لوپز .................................................................................................................................. مدرس الاهیات دانشگاه اسقفی سن توماس رم، ایتالیا

محمود نظری ........................................................................................................................... مدرس گروه مطالعات اسلامی دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری..................................................................................................................مدرس گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قم

دکتر علی اکبر محمدزاده................................................................................................................مدرس گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

حجه الاسلام دکتر حسین عندلیب........................................................................................................ مدرس گروه فقه و حقوق دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

دکتر توفیق اسد اف................................................................................................................................................ استادیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه