حکمت شبانی؛ یک راهنمایی ضروری - مقدمه

فهرست مطلب

اما حکمت در کجا یافت می شود؟ و جایگاه فهمیدن کجاست؟ (28:12)

در اواسط کتاب یعقوب، وقفه ای در روایت وجود دارد. گرفتاری یعقوب و تلاشهای دوستانش برای کمک رسانی به وی، برای مدتی به حال خود وانهاده شده اند، و به جای آن شعری در مورد حکمت خودنمایی می کند. این قطعه، آنچه را که خواننده ی کتاب یعقوب به آن مشکوک می گردد را به صورتی شاعرانه تبیین می نماید؛ و اینکه گفتگوی صورت گرفته بین یعقوب و دوستانش، هیچ پاسخ رضایت بخشی را به مساله وی برجای نمی گذارد.

گرچه برخی پژوهشگران بر این بخش از کتاب یعقوب دلیل آورده اند که بعداً به روایت اضافه شده است، اما دیگران آنرا به عنوان بخش جداناپذیر از ساختار کتاب می پندارند. در هر دو مورد، شعر موجود در متن، به مثابه شاهدی بر تلاشهای بی ثمر دوستان یعقوب برای مراقبت از وی می باشد و همچون یادآوری ارزشمند، اهمیت توسعه برخی از انواع حکمت شبانی را گوش زد می کند.

در کجا می توان حکمتی برای مقابله با گمشده ی انسانی را که به دنبال مراقبت شبانی است، پیدا کرد؟ انسان می تواند به امور بسیاری در جهان علم پیدا کند، اما در دریافت حکمتی که با موقعیت های عملی و دردناک موجود در زندگی خود و زندگی دیگران مقابله نماید، گرفتار جستجویی پایان ناپذیر شده است. چه نوع حکمتی در مراقبت از رنج انسان ضروری است؟ مطمئنا این نوع حکمت بایستی دانش مربوط به مراقبت شبانی به طور کلی و بسیاری از موقعیت های خاصی که نیاز به اینگونه مراقبت دارند را شامل شود. در هر صورت، حکمت شبانی، یعنی چیزی بیش از کسب دانش و آگاهی در مورد یک واقعه. این نوع حکمت، در برگیرنده دانشی است خاص، از چگونه انجام دادن و چگونه بودن. حکمت شبانی به فرد قدرتی می بخشد تا بتواند به موقعیت هایی که نیاز به مراقبت دارند، پاسخی درخور بدهد، و گاهی اوقات، چگونه بودن و چه چیزی را بیان کردن، از بخش های مهم این حکمت می گردد. و نهایتا حکمت شبانی با دانش، بودن و فعل ما سرو کار دارد.